Odborné předměty a jejich učitelé

Geodézie

Ing. Jan Říha

Geodézie se vyučuje již od 1. ročníku. Jedná se o stěžejní předmět, který je úzce spjat s předmětem Praxe. V průběhu čtyřech let získáváme informace o pravidlech, metodách a postupech při měření. Dozvídáme se také, z čeho se skládají jednotlivé geodetické přístroje a pomůcky, a jak se s nimi měří úhly, délky a výšky. Ve vyšších ročnících je kladen velký důraz na používání moderní přístrojové techniky a zpracování výsledků z měření (např. totálních stanic, globálních navigačních satelitních systémů, laserového skenování a měření v podzemních prostorách a ve výstavbě).

Ing. Jan Říha studoval na SPŠ zeměměřické v Praze a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie. Po absolutoriu pracoval především v oblasti inženýrské geodézie a geografických informačních systémů ve společnosti CCE Praha (strategický partner skupiny Metrostav) a Českém hydrometeorologickém ústavu.
Od roku 2010 pracuje na SPŠ zeměměřické jako učitel oborových předmětů (geodézie, geodetické výpočty, praxe). Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti nových technologií. Roku 2010 vydáno osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce důlního měřiče a roku 2013 certifikace k výkonu oceňování majetku pro věci nemovité.

Geodetické výpočty

Ing. Jana Mansfeldová

Geodetické výpočty se vyučují od 2. ročníku. Předmět poskytuje žákům vědomosti o početním zpracování výsledků měření. Učíme se samostatnému zpracovávání početních úloh a kontrole jejich výsledků. Základem výpočtů je řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku. Používáme specializované geodetické softwary pro určení pravoúhlých souřadnic a nadmořských výšek bodů, výměr parcel nebo objemů zemních těles.

Ing. Jana Mansfeldová studovala na Gymnáziu v Náchodě a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie. Po absolutoriu pracovala jako odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT – katedra speciální geodézie a dále ve firmě GEFOS.
V roce 1995 nastoupila na SPŠ zeměměřickou jako učitelka odborných předmětů (praxe, geodézie, geodetické výpočty, kartografické rýsování) a současně spolupracuje s geodetickými firmami (investiční výstavba, vyhotovení geometrických plánů). Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti nových technologií.

Praxe

Ing. Jana Mansfeldová

Praxe probíhá ve všech ročnících jedenkrát týdně ve čtyřhodinových blocích. S ohledem na získané znalosti v odborných předmětech si rozvíjíme praktické dovednosti. Přímo v terénu se seznamujeme s měřickými přístroji a za pomoci výpočetní techniky a nejnovějšího programového vybavení vytváříme mapy, plány a další výstupy. Kombinace práce v terénu a v kanceláři bude vyhovovat hlavně těm, kteří nemají rádi jednotvárnost.

Ing. Jana Mansfeldová studovala na Gymnáziu v Náchodě a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie. Po absolutoriu pracovala jako odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT – katedra speciální geodézie a dále ve firmě GEFOS.
V roce 1995 nastoupila na SPŠ zeměměřickou jako učitelka odborných předmětů (praxe, geodézie, geodetické výpočty, kartografické rýsování) a současně spolupracuje s geodetickými firmami (investiční výstavba, vyhotovení geometrických plánů). Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti nových technologií.

Katastr nemovitostí

Ing. Eva Sálová

Katastr nemovitostí se vyučuje od 2. ročníku. Zabýváme se vývojem a tvorbou map velkých měřítek včetně způsobů zobrazení polohopisu a výškopisu. K tomu využíváme znalostí z jiných odborných předmětů. Také se učíme současnému vedení evidence nemovitostí na území ČR, včetně platných právních předpisů. Zabýváme se postupy prací pro vyhotovení geometrického plánu a provádění pozemkových úprav.

Ing. Eva Sálová studovala na Gymnáziu ve Strakonicích a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie. Po absolutoriu krátce pracovala ve Vojenském zeměpisném ústavu a následně ve Stavebním bytovém družstvu (příprava staveb) a dále ve Výstavbě hl. m. Prahy (výstavba sídlišť) jako geodet investora. Následně působila jako učitelka odborných předmětů v odborném učilišti PSO Jarov.
Od roku 1992 působí na SPŠ zeměměřické jako učitelka odborných předmětů (katastr nemovitostí, geodézie, kartografické rýsování, praxe). Zároveň spolupracuje se soukromou geodetickou firmou při zaměřování geometrických plánů. Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti katastru nemovitostí

Kartografie

Ing. Hana Lebedová

Kartografie se vyučuje pouze ve 3. ročníku. Přibližujeme si historii a vývoj tvorby map od pravěkých náčrtků až po digitální kartografii. Seznamujeme se s vlastnostmi různých kartografických zobrazení a souřadnicovými soustavami. Využíváme teoretické znalosti obsahu map středních a malých měřítek k praktickému vyhotovení mapy. Ročníkovou prací je samostatně zpracovaný kartografický výrobek. Ve 4. ročníku navazuje volitelný předmět Seminář kartografie, v němž se naučíme vytvářet digitální mapy.

Ing. Hana Lebedová studovala na SPŠ zeměměřické a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie. Po absolutoriu pracovala v podniku Kartografii Praha jako sestavitel a odpovědný redaktor pro školní kartografii. Následně ve firmě Geodézie ČS jako odpovědná redaktorka.
Od roku 2002 působí na SPŠ zeměměřické jako učitelka odborných předmětů (kartografie, praxe, seminář kartografie). 

Fotogrammetrie

Ing. Jan Staněk

Fotogrammetrie se vyučuje pouze ve 4. ročníku. Dozvídáme se, jak se vytvářejí mapy a plány z fotografických snímků pořízených ze zemského povrchu nebo z letadel. Zabýváme se nejen využitím pro mapovací práce, ale i v nejrůznějších oblastech jako je stavitelství, strojírenství, těžební průmysl, památková péče, ekologie, design, kriminalistika nebo vojenství. Ve 4. ročníku je možné si zvolit předmět Seminář fotogrammetrie, v němž využíváme teoretické znalosti o pořizování a vyhodnocování snímků.

Ing. Jan Staněk studoval na SPŠ zeměměřické v Praze a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie se zaměřením na fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (DPZ). Po absolutoriu se zabýval projekty zaměřenými na speciální využití blízké a velmi blízké fotogrammetrie.
V roce 2005 nastoupil na SPŠ zeměměřickou jako učitel odborných předmětů (fotogrammetrie, geografické informační systémy, geodetické výpočty, praxe). Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na problematiku digitalizace katastrálních map a na další vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti nových technologií.

GIS

Ing. Zuzana Matochová

Geografické informační systémy (GIS) se vyučují ve 3. a 4. ročníku jedenkrát týdně ve dvouhodinových blocích v počítačových učebnách. Předmět navazuje na Informační a komunikační technologie ze 2. ročníku, kde se seznamujeme s používáním programů pro tvorbu vektorové grafiky. Naučíme se používat základní pojmy v GIS, pracovat ve vybraných softwarech určených pro evidenci, inventarizaci, analýzu, modelování, tvorbu tematických a účelových map nebo digitálních modelů terénu. Poznáváme státní mapové dílo a pracujeme s daty katastru nemovitostí. Zabýváme se možnostmi získáváním dat pro GIS a věnujeme se i oboru dálkový průzkum Země, ve kterém se využívají družicové snímky zemského povrchu.
Dnes jsou GIS součástí různých oborů a jejich uplatnění stále roste.

Ing. Zuzana Matochová studovala na SPŠ stavební v Hodoníně a na Stavební fakultě ČVUT v Praze – obor Geodézie a kartografie se zaměřením na inženýrskou geodézii. Po absolutoriu pracovala v geodetické firmě Nedoma & Řezník.
V roce 2008 nastoupila na SPŠ zeměměřickou jako učitelka odborných předmětů (geografické informační systémy, geodézie, geodetické výpočty, praxe) a zároveň spolupracuje s geodetickými firmami v oblasti investiční výstavby a GIS. Působí také jako lektor ve školeních zaměřených na vzdělávání geodetické veřejnosti.