Úvodní slovo ředitele

Vítám vás na stránkách naší školy. SPŠ zeměměřická byla založena již v roce 1951. V současné době je jedinou samostatnou odbornou školou se zaměřením na geodézii a katastr nemovitostí v celé České republice (dá se říci, že i ve střední Evropě). Jejím zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy a škola má právo hospodaření s celou budovou.

V rámci studijního oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí si mohou žáci od 3. ročníku vybrat ze dvou zaměření – GEO (geodézie) a GIS (geografické informační systémy). Vedle čtyřletého denního studia pro žáky s ukončeným základním vzděláním u nás mohou studovat zkrácené dálkové studium i uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním jiného zaměření. Obě formy studia jsou ukončeny maturitní zkouškou.

Výuku na škole zajišťují zkušení učitelé všeobecných a odborných předmětů. Svoji odbornost v oblasti geodézie, katastru nemovitostí, GIS, dálkového průzkumu Země, kartografie či geografie si stále doplňují na seminářích a školeních, které pořádají firmy GEPRO, GEFOS nebo Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK).

SPŠ zeměměřická je jedinou samostatnou odbornou školou se zaměřením na geodézii v celé České republice.

Pro školu velmi přínosná je dlouhodobá spolupráce nejen s rezortními organizacemi (Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech), ale i s podnikatelskými subjekty. Spolupráce školy s geodetickými firmami je pro školu přínosem zejména z hlediska zkvalitnění výuky - spočívá např. v prodeji přístrojů za režijní náklady, v dlouhodobém propůjčování pomůcek a přístrojů k výuce, ve vyškolení pedagogů na odborných seminářích. V roce 2013 se podařilo zajistit odbornou exkurzi všech pedagogických pracovníků školy do firmy Leica Geosystems AG ve švýcarském Heerbruggu. Získané poznatky mají pro učitele obrovský přínos v rámci odborného vzdělávání. V tomto roce škola spolupracuje s VÚGTK na projektu doškolování zaměstnanců rezortu v rámci Středočeského kraje.

Spolupracujeme i s vysokými školami (Stavební fakultou ČVUT, VUT Brno, Západočeskou univerzitou v Plzni či Přírodovědeckou fakultou UK v Praze). Pedagogové těchto fakult prezentují našim žákům formou různých přednášek nejnovější odborné poznatky.

Dokladem kvalitní odborné výuky na škole je skutečnost, že v rámci mezinárodní geodetické soutěže pořádané v Lučenci naše družstvo za posledních 7 let čtyřikrát zvítězilo a dvakrát skončilo druhé, a to v konkurenci 30 škol ze Slovenska, ČR a Maďarska.

Také při závěrečných maturitních zkouškách dosahují žáci školy velmi dobrých výsledků, které jim většinou otevírají možnosti studia na vysokých školách. Významnou předností našich absolventů je odborná připravenost a schopnost samostatně pracovat v oboru, k čemuž jsou vedeni po celé čtyři roky studia. Po maturitní zkoušce je absolvent oprávněn k výkonu zeměměřických činností. Způsobilý k soukromému podnikání ve vázané živnosti je až po splnění zákonem stanovené praxe v oboru.

S pozdravem,
Ing. Jaroslav Růžek
ředitel SPŠ zeměměřické