Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Odborné předměty

Geodézie

Geodézie se vyučuje již od 1. ročníku. Jedná se o stěžejní předmět, který je úzce spjat s předmětem Praxe. V průběhu čtyř let získáváme informace o pravidlech, metodách a postupech při měření. Dozvídáme se také, z čeho se skládají jednotlivé geodetické přístroje a pomůcky, jak se s nimi měří úhly, délky a výšky. Ve vyšších ročnících je kladen velký důraz na používání moderní přístrojové techniky a zpracování výsledků z měření (např. totálních stanic, globálních navigačních satelitních systémů, laserového skenování a měření v podzemních prostorách a ve výstavbě).

 

Geodetické výpočty

Geodetické výpočty se vyučují od 2. ročníku. Předmět poskytuje žákům vědomosti o početním zpracování výsledků měření. Učíme se samostatnému zpracovávání početních úloh a kontrole jejich výsledků. Základem výpočtů je řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku. Používáme specializované geodetické softwary pro určení pravoúhlých souřadnic a nadmořských výšek bodů, výměr parcel nebo objemů zemních těles.
V novém školním roce bude posílena hodinová dotace ve 3. ročníku o 1 vyučovací hodinu (z důvodu loňské distanční výuky).

 

 
Praxe

Praxe probíhá ve všech ročnících jedenkrát týdně ve čtyřhodinových blocích. V novém školním roce bude posílena učební praxe ve 3. ročníku na 5 hodin (z důvodu loňské distanční výuky). S ohledem na získané znalosti v odborných předmětech si rozvíjíme praktické dovednosti. Přímo v terénu se seznamujeme s měřickými přístroji a za pomoci výpočetní techniky a nejnovějšího programového vybavení vytváříme mapy, plány a další výstupy. Kombinace práce v terénu a v kanceláři bude vyhovovat hlavně těm, kteří nemají rádi jednotvárnost. Každoročně absolvují žáci na jaře tzv. odbornou praxi.
V 1. a 2. ročníku celý týden měří zadané úlohy v okolí školy, ve 3. ročníku se odborná praxe uskutečňuje po dobu 2 týdnů ve vybraných geodetických firmách nebo na katastráních pracovištích. Žáci 4. ročníku absolvují desetidenní odbornou praxi v lokalitě zámku Nečtiny od poloviny září.

 

 
Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí se vyučuje od 2. ročníku. Zabýváme se vývojem a tvorbou map velkých měřítek včetně způsobů zobrazení polohopisu a výškopisu. K tomu využíváme znalostí z jiných odborných předmětů. Učíme se současnému vedení evidence nemovitostí na území ČR, včetně platných právních předpisů. Zabýváme se postupy prací pro vyhotovení geometrického plánu a provádění pozemkových úprav.

 

 
Kartografie

Kartografie se vyučuje pouze ve 3. ročníku. Přibližujeme si historii a vývoj tvorby map od pravěkých náčrtků až po digitální kartografii. Seznamujeme se s vlastnostmi různých kartografických zobrazení a souřadnicovými soustavami. Využíváme teoretické znalosti obsahu map středních a malých měřítek k praktickému vyhotovení mapy. Ročníkovou prací je samostatně zpracovaný kartografický výrobek. Ve 4. ročníku navazuje volitelný předmět Seminář kartografie, v němž se naučíme vytvářet digitální mapy.

 

 
Fotogrammetrie

Fotogrammetrie se vyučuje ve 3. a 4. ročníku. Dozvídáme se, jak se vytvářejí mapy a plány z fotografických snímků pořízených ze zemského povrchu nebo z letadel. Zabýváme se nejen využitím pro mapovací práce, ale i v nejrůznějších oblastech jako je stavitelství, strojírenství, těžební průmysl, památková péče, ekologie, design, kriminalistika nebo vojenství. Ve 4. ročníku je možné si zvolit předmět Seminář fotogrammetrie, v němž využíváme teoretické znalosti o pořizování a vyhodnocování snímků.

 

 
GIS - geografické informační systémy

Geografické informační systémy (GIS) se vyučují ve 3. a 4. ročníku jedenkrát týdně ve dvouhodinových blocích v počítačových učebnách. Předmět navazuje na Informační a komunikační technologie ze 2. ročníku, kde se seznamujeme s používáním programů pro tvorbu vektorové grafiky. Naučíme se používat základní pojmy v GIS, pracovat ve vybraných softwarech určených pro evidenci, inventarizaci, analýzu, modelování, tvorbu tematických a účelových map nebo digitálních modelů terénu. Poznáváme státní mapové dílo a pracujeme s daty katastru nemovitostí. Zabýváme se možnostmi získáváním dat pro GIS a věnujeme se i oboru dálkový průzkum Země, ve kterém se využívají družicové snímky zemského povrchu.
Dnes jsou GIS součástí různých oborů a jejich uplatnění stále roste.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM