Maturity ve školním roce 2016/2017

Maturitní zkoušky pro školní rok 2016/17 - podzimní termín

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Písemné maturitní zkoušky: 
- budou se konat v určené spádové škole - rozpis zkoušek:

PO 4.9. 2017:
- ANJ PP - 12:00 - 13:20 h
- MAT DT - 14:00 - 16:05 h

ÚT 5.9. 2017:
- ČJL PP - 8:30 - 10:40 h
- ČJL DT - 13:00 - 14:20 h

ST 6.9. 2017:
- ANJ DT - 8:30 - 10:40 h

---

Ústní maturitní zkoušky:
- pondělí
 11.9. 2017 od 8:00 v U22

--------------------------------------------

Maturitní témata z předmětu Geodézie pro školní rok 2016/17 - zde

Maturitní témata z předmětu Katastr nemovitostí pro školní rok 2016/17 - zde

 Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 2016/17 - zde

Vyplněný formulář se seznamem vybraných děl k ústní maturitní zkoušce v jarním termínu předejte nejpozději do 31.3. 2017 zástupkyni ředitele. V případě neodevzdání budete losovat z celého seznamu literárních děl.

Ilustrační testy z cizích jazyků napoví více o úpravě konceptu didaktického testu z cizího jazyka

Od jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017 bude upraven koncept didaktického testu (DT) z cizího jazyka. Změny v DT jsou následující:

1) navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři1. části poslechového subtestu;
2) zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 3. části poslechového subtestu;
3) změna skladby bodování úloh.

Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou zakotveny v katalogu požadavků zkoušky z cizích jazyků platném od roku 2016, který byl vydán v dubnu 2014. Nově zavedený koncept didaktického testu z cizího jazyka posílí validitu i reliabilitu celé zkoušky, lépe rozloží podíl ověřovaných dovedností (specifických cílů) a omezí vliv „hádání“.

Aby si žáci i jejich učitelé mohli udělat o výše zmíněných úpravách představu, zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání sadu ilustračních testů z jednotlivých cizích jazyků. 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
- ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Veškeré informace k maturitním zkouškám naleznete na webové stránce www.novamaturita.cz

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Další důležité informace k maturitě v roce 2017 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2016 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2017.
  • Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 naleznete v záložce Kritéria hodnocení. 
  • Katalogy požadavků 2017 vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2017.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy, soubory vzorových úloh a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
  • V záložce Publikace k maturitě 2017 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017
  • Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.