Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Často kladené dotazy

Je vaše škola drahá - platí se nějaké školné?

Ne. SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium je veřejná škola, jejímž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.

Jaká je dopravní dostupnost školy?

Škola se nachází v Praze 9 - Hrdlořezích u stanice autobusu ,,Pod Táborem‘‘ od metra A (Skalka), od metra B (Palmovka, Vysočanská), od metra C (Kobylisy, Prosek) nebo od konečné tramvají ,,Spojovací“.

Jaké jsou podmínky přijetí na školu?

Samozřejmě je nutné nejpozději do 1. 3. 2023 zaslat poštou nebo osobně donést vyplněnou přihlášku na SŠ, která obsahuje známky z 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. Z předmětů vybereme známky pouze z těchto předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, občanská nauka, přírodopis, zeměpis, dějepis). Dále musí uchazeči složit předepsané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Pro uchazeče o  studiu na gymnázium máme připravenu ještě  navíc školní přijímací zkoušku ze zeměpisu. Podle počtu přijímaných žáků (60 žáků do 1.ročníku pro školní rok 2023/24 pro Geodézii a 30 žáků do 1. ročníku pro Gymnázium) určíme pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. 

Vyžadujete na přihlášce i potvrzení od lékaře?

Ne. Na přihlášce vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání nepožadujeme.

Jaké jsou finanční náklady na studium?

Prvotní náklady v 1. ročníku jsou hlavně do odborných předmětů - žáci si musí zakoupit kalkulačku s goniometrickými funkcemi a pamětí (ne grafickou programovatelnou) - cena cca 200,- Kč, dále rýsovací pomůcky, bezpečnostní vestičku na praxi (obdrží od školy). Učebnice na odborné předměty škola zapůjčuje nebo jsou k dispozici v elektronické podobě, učebnice na všeobecné předměty a cizí jazyk si musí žáci, tak jako na všech ostatních školách, koupit. Další větší obnos musí žáci vynaložit na internátní souvislou praxi ve 4. ročníku - cca 5 000,- Kč.

Co je to ISIC karta?

Je to tzv. mezinárodní identifikační průkaz studenta. Slouží jako karta pro oprávněný vstup do školní budovy, pro objednávání a odběr obědů ve školní jídelně, jako potvrzení o studiu (např. pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, pro kupony na železniční a autobusovou dopravu aj.). Kromě mezinárodního uznání statutu studenta může držitel této karty využívat velkého množství slev a výhod po celém světě.

Kdy začíná a končí vyučování?

Začínáme v 8:00 hod a končíme nejpozději v 16:15 hod. V pátek je vyučování pouze do 13:30 hod.

Co když žáci studium nezvládají?

Všichni vyučující mají tzv. konzultační hodiny, při kterých se mohou žáci ptát na nejasnosti v probírané látce. Nutno předem dohodnout s vyučujícími.

Jak se rodiče dozvědí o prospěchu svých dětí?

Škola poskytne rodičům přístup do Bakalářů = "elektronického studijního průkazu" na webových stránkách školy . Známky ze zkoušení, z písemných prací a testů jsou rodičům k nahlédnutí z webové aplikace na webových stránkách školy po zadání osobního přihlašovacího jména a hesla. 2x ročně probíhají třídní schůzky (listopad a duben). Vyžadujeme osobní kontakt a spolupráci s rodiči.

Musejí se žáci při vstupu do školy přezouvat?

Ano. Svrchní oděv a venkovní obuv si žáci odkládají v uzamykatelných osobních skříňkách v přízemí školy (vratná záloha 400 Kč na celou dobu jejich studia). Prostory šaten jsou monitorovány kamerovým systémem.

Jaké jsou možnosti stravování?

V budově školy máme vlastní kuchyň a jídelnu. Cena oběda je 35,- Kč. V přízemí jsou automaty na sušenky, v 1. patře automat na teplé nápoje.

Jaké jsou možnosti ubytování pro mimopražské žáky?

Ubytování mohou rodiče zajistit v domovech mládeže v různých lokalitách Prahy a v různých cenových relacích.

Mají žáci možnost sportovat i mimo hodiny tělesné výchovy?

Ano. Žáci se mohou posilovnu (ne bez dozoru). Pořádáme pro žáky 1. týdenní lyžařský kurz a pro žáky 2. ročníků týdenní sportovní kurz. Dále se škola úspěšně účastní pražských sportovních soutěží POPRASK.

Je možné mít individuální studijní plán?

Ano. Je povolován žákům, kteří se zabývají sportem na vrcholové úrovni a v dalších výjimečných případech.

Je možné volit zaměření studia v rámci oboru vzdělávání Geodézie a katastr nemovitostí?

Ano. Ve 3. ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle zvoleného zaměření - Geodézie nebo zaměřením Geografické informační systémy.

Byla škola v poslední době hodnocena Českou školní inspekcí?

Ano. Vybíráme z Inspekční zprávy: ,,Průběh vzdělávání zahrnuje řadu pozitivních prvků, ve všeobecně vzdělávacích předmětech je na standardní úrovni, v odborných předmětech na nadstandardní úrovni.“ V listopadu 2015 proběhla plánovaná kontrola ČŠI - její zpráva je uveřejněna na webu v dokumentech školy.

S jakými odbornými předměty se žák - geodet v průběhu studia setká?

Jsou to tyto předměty: geodézie, geodetické výpočty, mapování, katastr nemovitostí, zeměpis, geografické informační systémy, deskriptivní geometrie, základy stavitelství, kartografie, fotogrammetrie a praxe.
Ve 4. ročníku nabízíme žákům dva volitelné předměty: anglický seminář a  matematický seminář (příprava k maturitě).

Kdy a jakou formou probíhá praktická výuka?

Učební praxe je 1x týdně ve čtyřhodinovém bloku v každém ročníku. V 1. a 2. ročníku se na konci školního roku konají týdenní odborné praxe v okolí školy. Žáci 3. ročníku absolvují dvoutýdenní odbornou praxi ve vybraných geodetických firmách a na katastrálních pracovištích. Na začátku 4. ročníku pořádáme desetidenní odbornou praxi mimo Prahu.

Mají žáci možnost seznámit se s novinkami v oboru zeměměřictví?

Samozřejmě. Škola pořádá ve spolupráci s odbornou veřejností a vysokými školami exkurze a přednášky na různá témata (GNSS, GIS, novinky v přístrojové technice, důlní měřictví apod.)

Jaké cizí jazyky se na škole vyučují?

Pro obor Geodézie je to pouze anglický jazyk. Pro rozšíření komunikativnosti je pro žáky začleněn ještě povinný předmět Anglická konverzace.
Pro obor Gymnázium budou mít žáci 2 jazyky (anglický + německý nebo španělský).

Jak uspěli vaši žáci ve společné části maturitní zkoušky ve srovnání s ostatními školami?

Ve srovnání s jinými SOŠ dosáhli naši žáci výborných výsledků v anglickém jazyce, v českém jazyce a matematice byli průměrní.

Co tvoří profilovou část maturitní zkoušky?

Do profilové zkoušky jsou zařazeny ještě předměty Český jazyk a Anglický jazyk (formou písemné práce + ústní zkouška před komisí).
Další předměty pro profilovou zkoušku konanou ústní formou před komisí jsou Geodézie a Katastru nemovitostí. Samostatnou povinnou zkouškou v profilové části je Praktická zkouška. Z nepovinných předmětů profilové části maturity je nabízena ústní zkouška z Deskriptivní geometrie.

Jaké je uplatnění absolventů a na jakých vysokých školách mohou pokračovat ve studiu?

Absolventy naší školy potřebují stavební a geodetické, státní a soukromé firmy, dále na katastrálních, pozemkových, stavebních a obecních úřadech. Většina absolventů pokračuje ve studiu tohoto oboru na ČVUT Praha nebo na UK v Praze, ČZU v Praze - Suchdole, VUT v Brně, ZČU v Plzni a dalších.

Je možné si doplnit odborné vzdělání v oboru zeměměřictví i po maturitní zkoušce na jiné střední škole?

Ve školním roce 2020/21 bylo uzavřeno zkrácené dálkové studium. 
Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM