Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Zaměření studia

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Škola nabízí žákům oboru Geodézie a katastr nemovitostí úplné středoškolské vzdělání rozšířené o odborné předměty a praktické vyučování. Od třetího ročníku žáci volí jedno ze dvou zaměření studia: Geodézie ve stavitelství (GEO) nebo Geografické informační systémy (GIS). Zaměření žákům umožňuje profilovat studium, a to i s ohledem na volbu budoucího zaměstnavatele nebo vysoké školy.

Základem odborného vzdělávání jsou pro obě zaměření předměty: geodézie (profilový předmět od 1. ročníku), geodetické výpočty, mapování, katastr nemovitostí, kartografie, fotogrammetrie a geografické informační systémy. 

Vyučován je pouze jeden cizí jazyk – anglický. Žáci jsou vedeni k používání odborné terminologie i v tomto cizím jazyce, takže jsou připravováni na uplatnění nejen v České republice ale i v zahraničí.

 

Geodézie ve stavitelství

Klademe větší důraz na měření v terénu a jeho následné zpracování. Ve větší míře na praxích pracujeme s měřickou přístrojovou technikou, provádíme výpočty a kresbu mapy na počítačích. Výuku rozšiřujeme o předměty základy stavitelství  a geodézie ve stavitelství.

Geografické informační systémy

Naučíme se používat základní pojmy v GIS, pracovat ve vybraných softwarech určených pro evidenci, inventarizaci, analýzu, modelování, tvorbu tematických a účelových map nebo digitálních modelů terénu. Poznáváme státní mapové dílo a pracujeme s daty katastru nemovitostí. Zabýváme se možnostmi získávání dat pro GIS a věnujeme se i oboru dálkový průzkum Země, ve kterém se využívají družicové snímky zemského povrchu. V současné době jsou již GIS součástí různých oborů a jejich uplatnění stále roste.

 

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Škola nabízí žákům oboru Gymnázium od prvního ročníku zaměření studia na geografii, tzn. komplexní všeobecné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou rozšířené o fyzickou, sociální i regionální geografii, kartografii, demografii, ochranu životního prostředí, geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země. Teoretické předměty jsou doplněny praktickými cvičeními. Ve vyšších ročnících je studium rozšířeno volitelnými předměty, které mají za cíl doplňovat a rozšiřovat základní učivo a připravit žáky na navazující studium na vysokých školách podle jejich profilace.

Gymnázium se zaměřením na geografii

Všeobecné vzdělávání je posíleno o aplikaci poznatků gymnaziálního vzdělávání v praxi prostřednictvím těchto předmětů: laboratorní cvičení z biologie a chemie (1.- 2. ročník), praktická geografie (od 2. ročníku), maturitní projekt (příprava na obhajobu maturitní práce).

Posílena je výuka cizích jazyků. Krom anglického jazyka nabízíme volbu mezi španělským a německým jazykem. Ve všech ročnících studia je zařazena konverzace se zahraničním lektorem. Žáci jsou vedeni k používání odborné terminologie i v cizím jazyce a mají možnost studium zakončit přípravou na mezinárodní certifikát (CAE).

Studium vede žáky k poznávání přírodních i společenských jevů na Zemi, jejich vzájemných vztahů a vazeb, poskytuje komplexní pohled na krajinu i společnost. Žáci se učí sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat geografická data, vytvořit mapu, orientovat v terénu a znát zákonitosti dnešního dynamicky se měnícího světa.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM