Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Geografické gymnázium

Od školního roku 2022/2023 otevíráme Geografické gymnázium, tj. studijní obor Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Proč studovat geografii?

Geografie (zeměpis) zkoumá rozšíření přírodních i společenských jevů na Zemi, jejich vzájemné vztahy i vazby.

Díky tomu, že geografie kombinuje znalosti i přístupy mnoha různých disciplín, poskytuje komplexní pohled na krajinu i společnost. 

Geograf umí uvažovat v prostoru, tzn. sbírat, zpracovávat a vyhodnocovat geografická data. Umí vytvořit mapu, ví, jak se orientovat v terénu a zná zákonitosti dnešního dynamicky se měnícího světa. 

Komplexní studium 

Učební plán je sestaven tak, žáci získali základ ve všech předmětech všeobecného gymnaziálního vzdělání: český jazyk, dva cizí jazyky, matematika, biologie, chemie, fyzika, laboratorní cvičení, dějepis, základy společenských věd, informatika či tělesná, hudební a výtvarná výchova.

Dále je kladen důraz na předměty, které jsou typické pro geografické vědy

  • po celé čtyři roky je do učebního plánu zařazen předmět geografie, v rámci kterého poznají žáci všechny sféry fyzické geografie (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra), sociální geografie (obyvatelstvo, sídla, doprava, kultura, cestovní ruch), regionální geografii Česka a světa, demografii;  
  • aby měli žáci možnost si získané znalosti ověřit v praxi, od druhého ročníku je zařazen předmět praktická geografie, při kterém jsou prováděna různá měření, vlastní výzkumy či realizovány jednodenní i vícedenní exkurze;  
  • dále jsou v učebním plánu specializované předměty jako kartografie, životní prostředí, GIS (geografické informační systémy) či dálkový průzkum Země; 
  • ve vyšších ročnících mají žáci možnost výběru volitelných seminářů; 
  • v posledním ročníku si žáci v rámci předmětu maturitní projekt vybírají z libovolné geografické disciplíny téma závěrečné práce, kterou zpracovávají pod vedením vyučujících či externích odborníků.

Moderní technologie a praxe 

Škola poskytuje komplexní zázemí pro práci s moderními geoinformačními technologiemi (počítačové učebny, moderní software).

Zároveň disponuje např. vlastním školním dronem, stanicí pro příjem GPS signálu, moderními digitálními atlasy a dalšími interaktivními pomůckami. 

Spolupráce

Geografické gymnázium vzniklo díky spolupráci SPŠ zeměměřické, Sekce geografie Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti.

Škola je také "domovem" části organizačního týmu Zeměpisné olympiády.

Díky této spolupráci s odbornými a univerzitními pracovišti jsou v rámci ŠVP Geografického gymnázia reflektovány aktuální a moderní geografické trendy, výuka je zajišťována kvalitními odborníky, je doplněna terénními cvičeními a exkurzemi do různorodých institucí. 

Široká škála uplatnění  

Absolventi jsou plně připraveni pro studium geografie, kartografie či jiných příbuzných oborů na českých vysokých školách.

Pokud absolvent nebude pokračovat v dalším studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat různé činnosti provozního, administrativního i terénního charakteru na pozicích vyžadujících úplné střední vzdělání s maturitou ve veřejném sektoru, komerčních firmách i neziskových organizacích.

Příklady profesí: referent obecních, krajských či katastrálních a zeměměřických úřadů, terénní či administrativní pracovník, kartograf, pracovník v geoinformatických firmách, pracovník v oblasti ochrany přírody a krajiny apod.).

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM